Phòng Khảo thí và DBCL của trường | Thông tin chức nắng

Phòng Khảo thí và DBCL

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

– Chủ trì soạn thảo các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chủ trì thực hiện công tác khảo thí; xây dựng và đánh giá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo. Quản lý, in sao đề thi.

– Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng các ngành/chuyên ngành đào tạo và kiểm định chất lượng của trường theo quy định hiện hành.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, các khoa đào tạo trong việc cảnh báo kết quả học tập, kết quả rèn luyện đối với người học.

– Tham gia công tác tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp theo phân công của các Hội đồng liên quan.

– Chủ trì tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động phục vụ đào tạo của các phòng, ban chức năng thuộc trường.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và Ban Thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của giảng viên.

– Chủ trì tổng hợp kết quả của các các đơn vị trong trường để thực hiện nhiệm vụ ba công khai theo đúng quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media