Thông tin chức năng của phòng tuyển sinh trường Bắc Hà

Phòng Tuyển sinh

1. Chức năng

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh và truyền thông: Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

– Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà theo từng giai đoạn;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tuyển sinh trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt; tổ chức và triển khai Đề án này tuyển sinh đạt số lượng và chất lượng đã được phê duyệt:

– Lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh và phối hợp với các Khoa/Phòng/Ban có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra;

– Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);

– Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

– Triển khai công tác tổ chức tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.

2.2. Công tác truyền thông

– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt;

– Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại;

– Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin, và chịu trách nhiệm về nội dung website, mạng xã hội của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà (tiếng Việt, tiếng Anh); thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Khoa/Phòng/Ban nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà;

– Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà (ấn phẩm, video, quảng cáo, …); chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT về nội dung, hình thức truyền thông;

– Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông cho HĐQT và Ban Giám hiệu; và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.

– Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media