Quyết định về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Quyết định về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Rate this post

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Đại học Quốc tế Bắc Hà;

Căn cứ Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHQTBH ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Chủ tích Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hàng Đoàn thanh niên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về việc tổ chức tọa đàm “Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên”;

Căn cứ thông báo số 02/TB/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về việc đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Trường quý 2 năm 2023

Căn cứ Tờ trình số 29/TTr/KH&HTQT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về việc ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

2230317 50.QĐ.KHHTQT Điều lệ hoạt động câu lạc bộ

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media