Sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà hưởng ứng ngày Môi trường thế giới - Đại học Quốc tế Bắc Hà