Thông báo Khám sức khỏe cho sinh viên học tập tại trường

Thông báo Khám sức khỏe cho sinh viên học tập tại trường

Rate this post

Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe và Thông tư số 10/2016/TT-BGD ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy.

221223 74.TB.VP-ĐHQTBH Khám sức khỏe cho sinh viên

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media