Thông báo về việc thu học phí học kỳ 5 - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 5

Rate this post

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-DHQTBH ngày 20 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về mức thu học phí các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Thời khóa biểu kỳ 5 của các lớp Khóa 15;

Phòng Đào tạo yêu cầu Sinh viên các lớp khóa 15 hoàn thành nghĩa vụ học phí, cụ thể như sau:

CamScanner 03-29-2023 15.17

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media