Thông báo về việc thu học phí năm học 2022 - 2023 - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thông báo về việc thu học phí năm học 2022 – 2023

Rate this post

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về viêc thành lâp Đại học Quốc tế Bắc Hà

Căn cứ quyết định số 622/QD-DHQTBH ngày 20 tháng 09 nǎm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về mức thu học phí các hệ đào tạo;

Căn cứ thời khóa biểu học kỳ 1 nǎm hoc 2022-2023 của các lớp Khóa 16;

Cắn cứ thời khóa biểu học kỳ 2 nǎm hoc 2022-2023 của các lớp Khóa 16.

Phòng Đào tạo yêu cầu Sinh viên Khóa 16 hoàn thành nghĩa vụ học phí, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

 

 

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media