UBND tỉnh Sơn La làm việc với Trường BHIU về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học